My days of...

生活のことなど

MySQLにコマンドラインからログイン


MySQL 5.5 のログイン

mysql -h localhost -u username -p
Enter password:

 rootで入る場合、

mysql -h localhost -u root -p
Enter password:

 パスワードは自分で決めたもの

 

もしくは

mysql --host=localhost --user=myname --password=mypass

 で入れる

MySQL :: MySQL 5.5 Reference Manual :: 4.2.2 Connecting to the MySQL Server

 

MySQL徹底入門 第3版 ?5.5新機能対応?

MySQL徹底入門 第3版 ?5.5新機能対応?